Marine oljer og fisk

NILU tilbyr analyser av fisk og fiskeoljer, og gjør bestemmelser av miljøgifter i svært lave konsentrasjoner.

De fleste miljøgifter er fettløselige, og tas opp av og akkumuleres i fisk.

Det er gitt grenseverdier for mange miljøgifter i fisk og fiskeoljer. Dette gjelder blant annet dioksiner, PCB, PAH og flere metaller. For å kunne tilfredsstille kravene, må de analytiske metodene innfri strenge krav, og laboratoriet må kunne dokumentere kvalitet.

  • NILU har lang erfaring med analyser av fisk og fiskeoljer, og gjør bestemmelser av miljøgifter i svært lave konsentrasjoner.
  • NILU bestemmer en rekke ulike komponenter i fisk og marine oljer som et ledd i kvalitetskontrollen til flere produsenter.
  • NILU utfører også stadig analyser av marine organismer for overvåking av kyst og innsjøer for organiske miljøgifter og metaller.

Akkreditering

Akkrediteringsbevis

NILU er akkreditert i henhold til NS-EN ISO / IEC 17025 for bestem­melse av en rekke komponenter i ulike matrikser.

Se akkrediteringsdokument