Mat- og fórvarer

NILU tilbyr analyser av ulike næringsmidler, både animalske og vegetabiler.

Maten vi spiser er en av kildene til eksponering for både organiske og uorganiske miljøgifter hos mennesker og dyr.

Noen miljøgifter har lang oppholdstid i kroppen, og det vil derfor kunne skje en opphopning av disse over tid. Derfor er det gitt lave grenseverdier for mange miljøgifter i næringsmidler, i tillegg til anbefalte maksimale ukentlige inntak av ulike stoffer. Dette gjelder blant annet for dioksiner, PCB, PAH, bly, kadmium, kvikksølv.  

De lave grenseverdiene setter store krav til de analytiske metodene og laboratoriet må kunne dokumentere god kvalitet.

Akkreditering

Akkrediteringsbevis

NILU er akkreditert i henhold til NS-EN ISO / IEC 17025 for bestem­melse av en rekke komponenter i ulike matrikser.

Se akkrediteringsdokument