Industriforurensning

Fabrikkpiper. Foto.

Industriforurensninger har historisk sett representert de største miljøbelastningene i Norge. NILU har utført målinger, beregninger, vurderinger og konsekvensanalyser for industrien siden etableringen i 1969. Utslipp til luft inneholder flere typer forurensning, avhengig av hva som blir produsert.

Karbonfangst - CCS

CCS (”Carbon Capture and Storage”) er et viktig virkemiddel for å redusere utslipp av CO2. Bruk av aminer er en velkjent teknologi for å fange CO2 som bl.a. skal prøves ut ved testsenteret som er under bygging på Mongstad (CO2 Technology Centre Mongstad, TCM). Det er allerede satt i gang aminanlegg for fullskala CO2-rensing internasjonalt.

NILU har arbeidet med problemstillinger knyttet til aminer i flere år, og forsker blant annet på utvikling av analysemetoder, toksisitet (giftighet), kjemisk nedbrytning, spredning og transport av utslipp. Instituttet tilbyr også overvåkingsprogrammer for å bestemme konsentrasjon av aminer og aminers degraderingsprodukter i miljøet.

Olje- og gassproduksjon

En stor del av den olje og gass som hentes opp fra norsk sokkel behandles og prosesseres ved anlegg i Norge. Denne virksomheten fører til utslipp til luft. Av komponenter som slippes ut er blant annet nitrogenoksider (NOx), SO2, partikler (sot), hydrokarboner (eks. benzen, toluen) og PAH (polyaromatiske hydrokarboner, såkalte tjærestoffer). Ozon (O3) dannes ved reaksjoner mellom NOx og hydrokarboner med sollys tilstede.

NILU tilbyr overvåkning og måling av utslipp og forurensning fra olje- og gassprosesseringsanlegg. Formålet er å tallfeste forurensningen og vurdere virkningen på det ytre miljø. Denne overvåkningen kommer i tillegg til den selskapene selv gjør av sikkerhetsmessige grunner, med tanke på brennbare og farlige komponenter.

Måleprogrammene omfatter både gasser, partikler og nedbørkvalitet. Det benyttes instrumenter som måler kontinuerlig (monitorer) og passive prøvetakere som måler gjennomsnitt over lengre tidsrom.

Metallurgisk industri og smelteverk

Smelteverk vil ha utslipp av metallene som produseres, men også andre komponenter som (NOx), SO2 og støvpartikler slippes ut.

NILU tilbyr måleprogrammer som omfatter både metaller, gasser, partikler og nedbørkvalitet. Det benyttes instrumenter som måler kontinuerlig (monitorer) og passive prøvetakere som måler gjennomsnitt over lengre tidsrom.

Nedfallsstøv

Etter pålegg i fra fylkesmannen i mange kommuner har flere sandtak, pukkverk og lignende foretak måttet legge fram dokumentasjon om støvnedfallet i området rundt aktiviteten.

NILU utfører målinger av nedfallsstøv etter Norsk standard NS4852. Alle analyser gjennomføres i et akkreditert laboratorium, som tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO/IEC 17025. I tilfelle det skulle være ønskelig med bestemmelse av tungmetaller i støvet, kan NILU også utføre dette.