Gå til innhold

EN

Hjortnes målestasjon

Målestasjonen på Hjortnes ved E18
Foto: Claudia Hak, NILU

Målestasjonen Hjortnes ligger like ved E18 ved Hjortneskaia i Oslo. Her har den stått siden oktober 2008. Målestasjonen eies av Statens vegvesen og driftes av NILU, og her måles svevestøv (både PM10 og PM2,5), nitrogenoksider (NOX) og polyaromatiske hydrokarboner (PAH). Sistnevnte analyseres i NILUs laboratorium og rapporteres årlig, de andre komponentene rapporteres kontinuerlig.

Veinær stasjon

Hjortnes er en såkalt veinær stasjon. Slike målestasjoner måler hovedsakelig forurensning fra trafikken, og skal derfor være plassert nær vei. Stasjonen står nå 5 m fra veikanten sør for motorveien E18. Den er godt plassert for å måle forurensningen fra veitrafikken. Stasjonen står også ved Oslos – og Norges – mest trafikkerte sykkelvei. Den har en årsdøgntrafikk på 2100 passeringer. Det vil si at i 2018 passerte nesten 770 000 syklister Hjortnes! Måledata herfra er derfor svært aktuelle også for denne gruppen trafikanter, og ikke minst for andre som bor og oppholder seg i området.

Plassering

Mange lurer på hvorfor det står målestasjoner langs veiene, i stedet for i hager eller parker der folk oppholder seg. Det er fordi plasseringen henger sammen med de såkalte grenseverdiene for forurensningen. Grenseverdiene er kort sagt regler for hvor mye forurensning som er tillatt over en gitt periode. De settes på bakgrunn av to ting: hvilke forurensningsnivåer vi vet kan være helsefarlige, og hvor langt unna kilden til forurensningen målestasjonene står.

Eksempelvis er grenseverdien for timesgjennomsnittet av NO2 maks 200 mikrogram NO2 per kubikkmeter luft (µg/m3). For å kunne ta høyde for at det i løpet av året vil kunne være noen episoder med høy luftforurensning er det tillatt å gå over denne grenseverdien 18 timer i året. Den nittende timen man passerer 200 µg/m3 bryter man loven.

At den tillatte grenseverdien er så høy som 200 mikrogram er nettopp fordi veinære målestasjoner skal stå så nær kilden til forurensningen – altså veitrafikken. Hadde direktivet tilsagt at målestasjonene skulle stått lenger unna bilene ville grenseverdien vært justert ned for å veie opp for den økte avstanden. I tillegg vil plassering av målestasjoner alltid være et kompromiss mellom kravene i EU-direktivet og praktiske forhold, f.eks. tilgang på relevante målesteder, tillatelse til å plassere målestasjonen, strømtilgang, vegetasjon og andre hindre, lokale kilder, trafikale forhold, parkeringsmuligheter for operatør, osv.

Sånn sett er Hjortnes godt plassert. Den er enkelt tilgjengelig for vedlikehold – men samtidig også for forbipasserende og lokale gatekunstnere. Det bærer den stadig vekk fargerikt preg av! For et par år siden var dekoren til mild sjenanse. En av NILUs forskere skulle intervjues av fransk TV om luftkvaliteten i Oslo. Målestasjonen på Hjortnes ble valgt ut som åsted for intervjuet, men det ble raskt avbrutt da den franske fotografen oppdaget at siden på målestasjonen var nedtagget med «I love sluts» og et stort hjerte…

Se luftkvaliteten på Hjortnes her
Les mer om målestasjoner og mikrosensorer