Gå til innhold

Rapport/avhandling

Åpning av havområdene vest for delelinjen i Barentshavet Sør for petroleumsvirksomhet. Konsekvenser av regulære utslipp til luft.

Solberg, S.; Svendby, T.; Gjerstad, K.I.; Liu, L.; Wathne, B.M.; Skjelkvåle, B.L.; Høgåsen, T.; Aarrestad, P.A.; Gjershaug, J.O.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR, Oppdragsrapporter, 33/2012
År: 2012
ISBN: 978-82-425-2530-7
Fil: NILU OR 33/2012 (pdf)

Sammendrag: Norsk institutt for luftforskning (NILU), Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har utredet virkninger på naturmiljøet av utslipp av NOx, SO2 og partikler til luft fra eventuell framtidig petroleumsaktivitet i Barentshavet. Det er beregnet avsetning av nitrogen, svovel og partikler - og det er beregnet dannelse av ozon. Videre er det vurdert hvilke effekter dette har for naturen. Beregningene tilsier at utslippene høyst sannsynlig ikke vil føre til negative effekter på vegetasjon og fauna i de terrestriske influensområdene.