Jump to content

NO

Academic article

Strengthened linkage between midlatitudes and Arctic in boreal winter

Xu, Xinping; He, Shengping; Gao, Yongqi; Furevik, Tore; Wang, Huijun; Li, Fei; Ogawa, Fumiaki

Publication details

Journal: Climate Dynamics, 2019
DOI: 10.1007/s00382-019-04764-7