Gå til innhold

Modellering av lokal luftkvalitet

For å utvikle klimavennlige byer og tettsteder med ren luft er det behov for bedre forståelse for hvordan ulike kilder bidrar til luftforurensning og utslipp av klimagasser.

Modellering er et viktig verktøy for å forstå mer om hvordan utslippene fra ulike kilder spres i miljøet og bidrar forurensningsnivået i ulike deler av byen. Modellberegningene kan også brukes til å beregne hvor mye enkeltindivider eksponeres for skadelig luftforurensning, og hvilken effekt ulike tiltak som f.eks. piggdekkgebyr, miljøfartsgrense og rushtidsavgift har på lokal luftkvalitet.

For å kunne foreta luftkvalitetsmodellering er det helt avgjørende å ha god oversikt over alle utslippskildene i det området vi skal foreta beregninger for. Det er viktig å både kjenne utslippsmengde, samt hvor og når utslippene finner sted.

NILU har lang erfaring med å fremskaffe kunnskap om utslipp fra urbane og industrielle kilder. Vi utvikler og bruker nye og innovative metoder for å utarbeide kvalitetssikrede utslippsoversikter som benyttes av nasjonale og lokale myndigheter. Gode utslippsdata er også helt avgjørende for å kunne beregne effekten av ulike tiltak for å sikre god luftkvalitet.

NILU har lang erfaring med å gjennomføre utslippskartlegginger, spredningsberegninger og tiltaksutredninger for kommuner og industri.