Gå til innhold

NILU måler og analyserer støvnedfall etter NS 4852:2010

Statsforvalteren pålegger sandtak, pukkverk, byggeplasser og anleggsområder der det kan bli støvproblematikk å legge fram dokumentasjon om støvnedfall i området rundt aktiviteten. NILU utfører støvnedfallsmålinger. Vi måler og analyserer støvnedfall etter Norsk Standard NS 4852:2010.

Dette er en enkel og rimelig metode for å finne total mengde av støv. En støvsamler står ute i 30 dager, og sendes deretter inn til analyse.

Vi bestemmer mengde vannuløselig og vannløselig støv, og kan også bestemme mineralsk andel, tungmetaller og flere andre komponenter:

  • Kationer og anioner (salter)
  • PCB
  • Optisk analyse av støv (Bl.a. kvarts og ulike mineraler)
  • Asbest

Kontakt oss for mer informasjon eller tilbud

Hvert tilfelle er unikt når det gjelder antall målepunkter, hvor lang måleperioden bør være og hvilke komponenter vi skal se etter. Dette avtaler vi med den enkelte kunde. Vi kan også tilby akkreditert analysering av egeninnsamlede prøver, dersom kunden ønsker å få tilsendt og sette ut samlerne selv.

Se også vår brosjyre om måling av nedfallsstøv

NILUs støvmåler utplassert i grustak med produksjon av sand og grus i bakgrunnen
Måling av støvnedfall i grustak etter Norsk Standard NS 4852:2010: Luftundersøkelse — Uteluft — Måling av støvnedfall. Foto: NILU
Støvprøver som er hentet inn forberedes for analyse
Innsendte prøver etter støvnedfallsmålinger forberedes for analyse i NILUs laboratorium. Foto: Ingunn Trones, NILU
Utdrag fra Lovdata (forurensningsforskriften):

§30-5. Utslipp av støv
Utslipp av steinstøv/støv/partikler fra totalaktiviteter fra virksomheten skal ikke medføre at mengde nedfallsstøv overstiger 5 g/m2 i løpet av 30 dager. Dette gjelder mineralsk andel målt ved nærmeste nabo, eller annen nabo som eventuelt blir mer utsatt, jf. § 30-9.

§ 30-9.Måling og beregning av utslipp
a. Støvnedfall
Virksomheter med mindre enn 500 m til nærmeste nabo skal gjennomføre støvnedfallsmålinger målt i 30-dagers intervaller. Måleperioden skal vare minst et år og skal ikke avsluttes før målingene dokumenterer at kravene i § 30-5 overholdes.

Stasjonære virksomheter skal gjennomføre målingene innen 1 år etter at dette kapittelet trer i kraft og midlertidige/mobile innen 8 uker. Statsforvalteren kan bestemme at også virksomheter med mer enn 500 m til nærmeste nabo skal foreta støvnedfallsmålinger.

Nedfallsmålingene skal planlegges og utføres av uavhengig konsulent.

Les hele «Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)» i Lovdata.