Gå til innhold

EN

Bakgrunns- vs. grunnlinjetilstand

Bakgrunns- og grunnlinjetilstand er begreper som ofte brukes om hverandre, men de refererer til ulike forhold: Bakgrunnstilstanden er tilstanden miljøet var i før menneskelig intervensjon, mens grunnlinjetilstanden er miljøets tilstand før en bestemt forurensningshendelse inntraff. Slike miljøhistorier kan gjenfinnes i sjø- og sjøsediment; fjorder og trær er særlig gode «lagre» for slik informasjon.

Figur

Det vil også forekomme variasjoner i bakgrunnstilstanden, på grunn av naturlige hendelser som skogbranner, vulkanutbrudd og klimaendringer. Slike hendelser registreres også.

Grunnlinjens tilstand, miljøets tilstand dagen før eventuelle forurensnings­hendelser fant sted, endres også med tiden. Disse endringene kan f.eks. være drevet av ny materialbruk (f.eks. sjeldne jordartselementer i forbrukerelektronikk), økt kraftbehov (flere kraftverk som brenner kull eller olje), lovendringer (luftkvalitetsreguleringer iverksatt for å få ned antall smoghendelser, som f.eks. i Storbritannia etter «the London Smog» i 1952) eller teknologiske nyvinninger (f.eks. utslippsreduserende teknologi for kjøretøy, fabrikker m.fl.).

Effekten av disse endringene kan være lokale, regionale eller globale, og den faktiske tilstanden på et sted må vurderes på den aktuelle plasseringen.