Gå til innhold

EN

Gentoksisitetstester

Ved NILUs helseeffektlaboratorium bruker vi en rekke analyser for å teste toksisitet og helseeffekter av miljøgifter, nanopartikler og andre kjemikalier:

DNA-skade (kometanalyse)

Vi undersøker vi DNA-skade og gentoksisitet ved å måle enkelttrådbrudd og oksidative baseskader ved kometanalyse. Undersøkelsen kan også kjøres som high-throughput metode.

Kromosomskade (Mammalske mikrokjernetester)

Vi utfører vi mammalsk mikronukleustest (OECD testretningslinje 487) for å avdekke kromosommutasjoner, i kontrast til genmutasjonstest som avdekker mutasjoner i individuelle gener. Mikronukleustest anvendes også for å finne klastogener og aneugener.

Mutagenitet (Mammalske genmutasjonstester)

Vi undersøker vi potensiell mutagen effekt av en substans med mammalsk genmutasjonstest eller mikronukleustest som detekterer kromosomskade.

DNA-skade manifesterer seg som en mutasjon hvis skaden ikke repareres. Mutagene stoffer kan forårsake permanente forandringer i det genetiske arvestoffet (DNA).

Mutagenitet er et viktig toksikologisk endepunkt siden det refererer til kjemikalier som kan være potensielt kreftfremkallende.

Vi utfører in vitro HPRT mutasjonstest og Mouse Lymphomatest (OECD testretningslinje 476) for analyse av mutagenitet.

Celletransformasjonsanalyse (Biomarkør for kreft)

Vi utfører vi celletransformasjonstester som avslører både gentoksiske og ikke-gentoksiske kreftfremkallende stoffer ved hjelp av morfologisk transformasjon som endepunkt. Transformerte celler med ukontrollert cellevekst danner kolonier, eller foci, som telles.