Gå til innhold

Nyhetsarkiv

Fra Ny Ålesund, Svalbard

Sot årsak til oppvarmingen i Arktis?

Klimaet i Arktis forandrer seg fortere enn i resten av verden. Forskere fra Norge og fem andre nasjoner er nå samlet på Svalbard for å undersøke.

Vulkan i utbrudd, Island

Eyjafjallajökull ett år etter

Ett år etter vulkanutbruddet på Eyjafjallajökull er det tid for å gjøre en oppsummering av den lærdom og kunnskap som er frembrakt siden lufttrafikken over store deler av Europa ble rammet.

Perlemorskyer over Oslo

Rekordlave ozonverdier over Arktis

Ozonlaget varierer naturlig som følge av meteorologi og naturlige kjemiske prosesser. I tillegg er det ofte stor kjemisk ozonnedbrytning om vinteren i polområdene. Mest vanlig er dette over Antarktis, men det skjer også i Arktis. I år har vi rekordstor nedbrytning av ozon over Arktis.

Smøring av ski

Miljøgift i skismøringen

Skivoks og skismøring fra ulike produsenter kan inneholde fra lave til høye mengder av perfluoroalkylforbindelser (PFAS). En undersøkelse Bioforsk Jord og Miljø har gjort i samarbeid med NILU, har avdekket forhøyede konsentrasjoner av perfluoroalkylsyrer (PFCA) i snø og jord fra Birkebeinerløypa.

Havis, Svalbard

6,6 mill. til miljøgifter i nordområdene

Miljøgifter – effekter på økosystem og helse – ett av fem flaggskip ved Framsenteret i Tromsø, får inntil 6.6.millioner fra Miljøverndepartementet. Flaggskipet ledes av NILU. Det settes nå i gang prosessen med å konkretisere prosjektene for 2011.

Trafikk

Dyrere for gamle og nye store biler

Sertifiseringsordning kan være løsningen: NILU støtter initiativet som er kommet fra Høyre og Arbeiderpartiet i Oslo om å gradere bompengesatsene etter hvor mye bilene forurenser. Men da må en få en ordning som premierer lave utslipp – både av helseskadelige gasser og drivhusgasser mener instituttet.

Mye miljøgifter i Vest-Afrika

To uavhengige studier viser svært høye nivåer av miljøgifter i lufta utenfor vestkysten av Afrika. Årsaken skyldes trolig illegal dumping av giftig avfall i regionen.

Klimaendringer fører til økt spredning av miljøgifter

En ny FN-rapport konkluderer med at klimaendringer øker jordens sårbarhet for persistente organiske miljøgifter – POPs- og forsterker samtidig negative helse- og miljø- effekter. Det er viktig å ta hensyn til dette i planlegging av tiltak mot klimagassutslipp mener forskere fra NILU.

Kontinuerlig overvåkning må til

I Nord-Tyskland er det avslørt dioksiner i dyrefôr som har vært brukt både i egg-, kalkun- og griseproduksjon.

– Eneste middel mot denne virksomheten er å ha hyppige kontroller av både mat og fôr, sier seniorforsker Martin Schlabach ved NILU – Norsk institutt for luftforskning.

Doktorgrad om kontroll av globale kvikksølvutslipp

20. desember forsvarte Elisabeth Pacyna, seniorforsker ved NILU, sin doktorgradsavhandling ved Czestochowa tekniske universitetet i Czestochowa i Polen. Elisabeth Pacyna har i sin avhandling forsket på utvikling av metoder og verktøy for kontroll av globale kvikksølvutslipp. Vi gratulerer!

Klimarammer beskytter europeisk kunst – og globalt klima

I museumsverdenen er bruk av såkalte mikroklimarammer blitt mer og mer vanlig for å beskytte verdifulle kunstverk. Men hvor god beskyttelse gir rammene? NILU – Norsk institutt for luftforskning har nylig avsluttet et EU-finansiert kulturminneprosjekt hvor berømte malerier ved europeiske museer er blitt undersøkt.

Målestasjoner Finnmark-Russland

Høye konsentrasjoner av svoveldioksid og tungmetaller er registrert i grenseområdene til Russland. – Måleresultatene viser at det var fornuftig å gjenåpne stasjonen i Karpdalen i 2008, sier Tore Flatlandsmo Berglen, forsker ved NILU. Miljøvernmyndighetene ønsker økt samarbeid med russerne.

EC project MEMORI: Innovative Research for Market Transfer

MEMORI: Measurement, Effect Assessment and Mitigation of Pollutant Impact on Movable Cultural Assets. NILU is from 1st November 2011 coordinating a new EC project; MEMORI. MEMORI will go on for three years until the end of 2014.

Luftkvaliteten i førjulskulda

Fra 17. november frem til onsdag var det overskridelser av grenseverdien for svevestøv hver dag på Danmarksplass i Bergen. Hvis kulda fortsetter i Bergen, vil problemene med mye luftforurensning fortsette. For de andre større byene i Norge vil situasjonen være tilnærmet den samme, ved stille og kaldt vær.

Samarbeidsavtale om overvåkning av luftkvalitet i Hubei signert i Shanghai 13. oktober 2010

NILU har undertegnet en samarbeidsavtale med Hubei Environmental Protections Bureau (Hubei EPB) og Green Business Norge (GBN) med sikte på å utvikle et system for overvåkning og varsling av luftkvalitet for ni byer i Hubei-provinsen i Kina. Avtalen er en viktig milepæl i utviklingen av markedet for norske eksportører av miljø- og energiteknologi i Kina. NILU er ansvarlig for utviklingen og leveransen av systemet, mens Hubei EPB er kunde og partner i utviklingen og gjennomføringen av prosjektet. GBNs rolle er å bistå partene og koordinere det videre samarbeidet.

Metylsiloksaner i Arktis

Et forskningsteam bestående av blant annet Nicholas Warner og Henriette Leknes fra NILU – Norsk institutt for luftforskning har foretatt målinger av metylsiloksaner (cVMS) i Arktis. Resultatene ble nylig publisert i tidsskriftet Environmental Science & Technology.

NILU er miljøsertifisert

Som et av de første miljøinstituttene i Norge har NILU nå fått sin miljøsertifisering etter ISO 14001:2004. – Nå skal vi ikke bare gi råd til andre om å opptre miljøvennlig, men også selv vise at vi er det, sier Paal Berg, viseadministrerende direktør ved NILU.

Stoltenberg åpnet Framsenteret

29. september åpnet Statsminister Jens Stoltenberg Fram – nordområdesenter for klima- og miljøforskning. Framsenteret er et samarbeid mellom 19 forskningsinstitusjoner som er i Tromsø, og satsingen skal bidra til at Norge fortsatt skal være en fremragende forvalter av miljø og naturressurser i nord.

Bangladesh Air Pollution Management Project åpnet

Luftkvaliteten i byene i Bangladesh er blant verdens dårligste. Støvkonsentrasjonen overskrider jevnlig foreslåtte standarder, særlig utenfor monsuntiden. NILU har sammen med miljøverndepartementet i Bangladesh mottatt støtte fra NORAD til et 3-årig prosjekt for å studere og foreslå løsninger på problemene.

Nytt prosjekt: Kilder til klimagasser i Øst-Asia

Kina er nå det landet som slipper ut mest menneskeskapt CO2. Likevel er datagrunnlaget for utslipp av CO2 og andre klimagasser over Kina og Øst-Asia dårlig. For å kunne planlegge tiltak for å redusere klimagassene, er det svært viktig å ha nøyaktig informasjon om utslippskildene og hvordan klimagassene endrer og forflytter seg i tid og rom. Dette er tema for et nytt prosjekt. Prosjektet er finansiert over Forskningsrådets program NORKLIMA.