Gå til innhold

Prosjekter

Her presenterer vi et utvalg av NILUs prosjekter. Klikk på tittelen til det enkelte prosjekt for mer informasjon.

Integrert rammeverk for risikoevaluering av samlet påvirkning på arktiske økosystemer (COPE)

Hovedmålet med dette prosjektet er å utvikle, utforske og evaluere et nytt integrert rammeverk for risikoevaluering av samlet påvirkning på arktiske økosystemer. Fokuset i prosjektet vil være på påvirkningsfaktorer og økosystemer vi vet mye om, for å utvikle og evaluere rammeverket.

Prosjektperiode: 2019 – 2024

Pågående

Plastic cycle – Optimalisering av ressurseffektivitet og minimering av resirkulering av farlige kjemikalier i en sirkulær økonomi (PLASTCYCLE)

PLASTCYCLE vil gi en omfattende oversikt over skjebnen til forskjellige plasttyper og tilsetningsstoffer i avfallsstrømmen. Vi vil også tilby løsninger for å optimalisere håndtering av plastavfall, gjennom å koble vitenskapelige funn med informasjon og kunnskap fra industripartnere, kommuner og avfallshåndteringsselskaper over hele Norge.

Prosjektperiode: 2020 – 2023

Pågående

Bærekraftig utvikling i byer

Et strategisk instituttprosjekt (SIS-prosjekt) designet i tett samarbeid mellom NILU og NIVA.

Prosjektets overordnete mål er å utvikle et metodisk rammeverk som kan hjelpe med å tenke strukturert og skaffe en systemisk tilnærming til å analysere urban miljørelatert bærekraft.

Prosjektperiode: 2020 – 2023

Pågående

Analysemetoder for kvantifisering av nano- og mikroplastpartikler og deres nedbrytning i marint miljø (ANDROMEDA)

I ANDROMEDA skal en kombinasjon av avanserte teknikker, som for eksempel µFTIR, Raman og SEM-EDX, optimeres og benyttes til karakterisering og kvantifisering av mikroplast og nanoplast i størrelsesorden 1 µm, 0,2 µm og mindre. Spesielt fokus vil bli gitt til typer MP som er utfordrende å detektere, slik som mikrofibre, malingsflak og partikler fra dekkslitasje.

Prosjektperiode: 2020 – 2023

Pågående

Flukser og skjebnen til mikroplast i Nordeuropeiske farvann (FACTS)

Prosjektet FACTS vil skape ny kunnskap og forbedre vår forstålse av kilder, transport, forekomst og skjebne til små mikroplaster i de nordlige marine farvannene. FACTS vil kombinere de nyeste metodene for å beskrive transport og geografiske kilder til mikroplastforurensning. Vi vil også undersøke hvor mikroplastpartikler vil havne både i tempererte farvann i den sørlige Nordsjøen og det arktiske vannet i Barentshavet.

Prosjektperiode: 2020 – 2023

Pågående

Svært nøyaktig og autonom programmerbar plattform for å tilby luftforurensningstjenester til bilførere og publikum (HAPADS)

HAPADS er et ambisiøst prosjekt som skal utvikle et nytt mobilt luftovervåkingssystem (inklusivt sensorer, datainnsamling, analyse og brukergrensesnitt), som vil muliggjøre informasjonsdrevne beslutninger for å redusere luftforurensnings eksponering.

Prosjektperiode: 2020 – 2023

Pågående

Intelligent saneringssystem for fjerning av skadelige forurensninger i vann ved hjelp av modifisert karbonskum (i-CLARE)

Målet med i-CLARE er å designe og produsere det elektrokjemiske vannbehandlingssystemet, med implementerte kunstige intelligensprosedyrer dedikert til å identifisere og lære de mest effektive driftsparametrene for å fjerne en gitt […]

Prosjektperiode: 2020 – 2023

Pågående

Science-based risk governance of nanotechnology (RiskGone)

NILU leder et internasjonalt konsortium om risikostyring for konstruerte nanomaterialer i H2020-prosjektet RiskGONE. I tillegg til den koordinerende rollen er NILU ansvarlig for å sette opp retningslinjer for risiko-/nyttevurdering av nanomaterialer. Disse retningslinjene skal brukes i sammenliknende vurderinger av risiko og fordeler relatert til miljø, helse, økonomi og samfunn.

Prosjektperiode: 2019 – 2023

Pågående

Nordic participatory, healthy and people-centred cities (NordicPATH)

NordicPATH’s overall objective is to establish a new model for citizens’ participation and collaborative planning in Nordic countries to create healthy and people-centred cities. The project is tackling complex environmental […]

Prosjektperiode: 2020 – 2023

Pågående

Behandling av hjerneslag med glutamat oksaloacetate transaminase nanopartikler (GOTTARG)

Prosjektet har som mål å se på nye behandlingsmåter for hjerneskade. Prosjektet vil belyse de særlige fordelene denne tilnærmingen har til behandling av hjerneslag, men dette er en metode som også kan videreføres til andre typer lidelser knyttet til hjernen, som for eksempel traumatisk hjerneskade, Parkinsons og Alzheimers sykdom.

Prosjektperiode: 2020 – 2022

Pågående

Towards a reliable assessment of nanomaterial health effects using advanced biological models and assays (NanoBioReal)

Det er behov for å fremskaffe et godt vitenskapelig grunnlag for å beregne risiko for de som er eksponert til nanomaterialer (NMs), for å informere regulatoriske myndigheter samt å sikre […]

Prosjektperiode: 2019 – 2022

Pågående

Participatory science toolkit against pollution (ACTION)

ACTION-prosjektet skal forandre måten vi gjennomfører folkeforskning (citizen science) i dag: fra en prosess ledet av forskere til å være mer samskapende, inkluderende og ledet av befolkningen. På denne måten anerkjennes det mangfoldet i folkeforskningslandskapet og i de utfordringene folkeforskere møter på mens prosjektet deres utvikler seg.

Prosjektperiode: 2019 – 2022

Pågående

Innovativ forvaltning av luft og miljø i norske kommuner (iFLINK)

iFLINK-prosjektet skal gjøre det enklere å overvåke luftkvaliteten på langt flere steder til en lavere pris. Forskerne i prosjektet skal utvikle og bruke nye kalibrerings- og visualiseringsmetoder basert på maskinlæring og datafusjonsteknologi for å korrigere og forbedre datakvaliteten fra de billigere sensorer.

Prosjektperiode: 2019 – 2021

Pågående

Intelligente miljøinformanter (INTER)

Hovedmålet i INTER prosjektet er å utvikle grønne intelligente miljøinformanter som kan måle direkte hvor mye restolje som finnes, og som ikke minst er miljøvennlige.

Prosjektperiode: 2016 – 2021

Pågående

Plastforurensing ; en global utfordring for en harmonisert forståelse, utdanning og metoder i Europa, USA og Kina (PlastPoll)

Vi finner marint plastavfall overalt, men det eksisterer fortsatt store kunnskapshull om geografisk distribusjon og kilder, samt effekter på økosystemet og hvilke metoder som fungerer best for å identifisere og […]

Prosjektperiode: 2018 – 2021

Pågående

Eliminasjon av kreftstamceller ved ny kombinasjon av epigenetikk med kjemo- og genterapi for brystkreftbehandling (INNOCENT)

En utfordring i behandling av brystkreftpasienter er høy tilbakefallsfrekvens. Dette prosjektet har fokus på sirkulerende kreftstamceller, som er en viktig årsak til tilbakefall hos pasientene. Målet med dette prosjektet er å utvikle ny medisin for behandling av brystkreft ved hjelp av målrettet terapi ved bruk av nanopartikler.

Prosjektperiode: 2017 – 2020

Fullført

PrecX – Hyperlokal nedbørsmelding for et globalt vannkraftsmarked (PrecX)

PrecX-prosjektet vil utvikle en hyperlokal og nøyaktig nedbørsprognose; en digital løsning for vannkraftrelaterte selskaper for enkelt å få skreddersydde prognoser.

Prosjektperiode: 2020 – 2020

Fullført

Brukte bildekk i asfaltproduksjon (RubberRoad)

Prosjektet tar for seg en innledende studie for ansvarlig bruk av brukte bildekk ved å stimulere til produksjon av asfalt med gummiinnhold i Norge. Målet er å motivere norsk asfaltindustri og andre interessenter til å gjenvinne gummi fra resirkulerte bildekk og benytte det i bil- og sykkelveier, som en konkurransedyktig ressurs.

Prosjektperiode: 2018 – 2018

Fullført

iResponse: Social Responsible Crowdsourcing for Environmental Research and Decision-Making (iResponse )

The iResponse project will develop and study social responsible ICT-based crowdsourcing tools for environmental research and decision-making processes based on citizen participation and engagement (crowdsourcing).

Prosjektperiode: 2015 – 2018

Fullført

Collective awareness platform for outdoor air pollution (hackAIR)

HackAIRs hovedmål var å utvikle og teste en åpen plattform for å sette innbyggerne i stand til å sette opp egne nettverk for overvåkning av luftkvalitet på en enkel måte. Det skulle også være enkelt å måle og offentliggjøre informasjon om luftforurensningsnivåer ved å benytte seg av sosiale online-nettverk, mobile og åpne maskinvareteknologier, samt strategier for å engasjere folk.

Prosjektperiode: 2016 – 2018

Fullført

Utvikling av sensorbasert folkeobservatorium for bedre livskvalitet i urbane strøk (CITI-SENSE)

CITI-SENSE-prosjektet utviklet og testet miljørelaterte overvåknings- og informasjonssystemer basert på innovative og nye jordobservasjonsmetoder. Applikasjonene så på innbyggernes nærmiljø med fokus på urban luftkvalitet, kvalitet av urbane offentlige rom og inneklima i skoler.

Prosjektperiode: 2012 – 2016

Fullført