Gå til innhold

Rapport/avhandling

Equinor Mongstad. Spredningsberegninger av utslipp til luft.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Svendby, Tove; Tønnesen, Dag Arild; Solberg, Sverre

Publikasjonsdetaljer

Publikasjon: Equinor Mongstad. Spredningsberegninger av utslipp til luft.
Serie: NILU rapport, 3/2020
År: 2020
Utgiver: NILU, Kjeller
ISBN: 978-82-425-2999-2
Lenke: Institusjonsarkiv

Sammendrag:
NILU har vurdert spredning av utslipp til luft fra Mongstad raffineri. Bakgrunnen er krav fra Miljødirektoratet i forbindelse med ny virksomhetstillatelse. Fokus i studien er på NOx, SOx og støv/partikler. Timemiddelkonsentrasjoner er beregnet ved hjelp av modellen CONCX. Regionale beregninger av konsentrasjoner og avsetning er utført med WRF-EMEP modellsystem. CONCX-beregningene viser at maksimalt beregnet timemiddel er langt lavere enn norske grenseverdier. WRF-EMEP-beregningene viser lave maksimumsverdier av NOx/NO2, SO2 og svevestøv/PM10 i nærområdet til Mongstad raffineri. Alle beregnede maksimumsverdier er lavere enn norske grenseverdier. Av utslippene fra Mongstad avsettes 12 % av nitrogen, 17 % av svovel og 18 % av PM10 innenfor det innerste gridet (105 x 105 km2). Som et tillegg er det gjort vurderinger av de prioriterte stoffene bly, kvikksølv, krom, PCB7, kadmium og arsen. Bidraget fra Mongstad raffineri er lite.