Gå til innhold

Rapport/avhandling

Miljøovervåkingsprogram for Nyhamna landanlegg – Nyhamna, Gossa. Overvåking av vegetasjon og jord – endringer i kjemiske parametere fra 2008 til 2020

Jokerud, Mari; Bargmann, Tessa; Vassvik, Linn; Bakkestuen, Vegar; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Uggerud, Hilde Thelle

Publikasjonsdetaljer

Publikasjon: Miljøovervåkingsprogram for Nyhamna landanlegg – Nyhamna, Gossa. Overvåking av vegetasjon og jord – endringer i kjemiske parametere fra 2008 til 2020
Serie: NINA rapport, 1934
År: 2021
Utgiver: Norsk institutt for naturforskning (NINA), Bergen
ISBN: 978-82-426-4711-5
Lenke: Fulltekst

Sammendrag:
- Aukra, Harøya, Fræna, Møre & Romsdal fylke, Ormen Lange - Oljeindustri, prosessanlegg, miljøovervåking - Luftforurensing, nitrogengjødsling, eutrofiering, forsuring - Vegetasjon, artssammensetning, nedbørsmyr, kystlynghei - Plantekjemi, jordanalyser, jordvannanalyser, tungmetaller, gjenanalyserAukra, Harøya, Fræna, Møre & Romsdal county, Ormen Lange - Oil industry, process plant, environmental monitoring - Air pollution, nitrogen fertilization, eutrophication, acidification - Vegetation, species composition, bogs, heathland - Plant chemistry, soil analyses, ground water analyses, heavy metals, re-analyses