Gå til innhold
Rapport

Kartlegging av miljøgifter i sjøfuglegg fra Sklinna og Røst.

Huber, S.; Nygård, T.; Warner, N.A.; Remberger, M.; Harju, M.; Uggerud, H.T.; Kaj, L.; Schlabach, M.; Hanssen, L.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 08/2014

Utgiver: NILU

År: 2014

ISBN: 978-82-425-2655-7

File: NILU OR 08/2014 (pdf)

Sammendrag: I dette kartleggingsprosjektet ble analysert konsentrasjonene til en lang rekke uorganiske og organiske miljøgifter, som metaller, organotinn, polysykliske aromatiske hydrokarboner, polyklorerte bifenyler og metabolitter, klorerte parafiner, klororganiske pesticider og andre pesticider, per- og polyfluoralkylstoffer, deklorane pluss, oktaklorostyren, organofosfor flammehemmere, bromerte flammehemmere, brom- og alkylfenoler, siloksaner og ftalater i sjøfuglegg av ærfugl, toppskarv og gråmåke fra Sklinna og Røst. Totalt ble det analysert 201 forskjellige kjemiske stoffer, hvorav 53 enkel forbindelser ikke ble detektert over deteksjonsgrensen. I tillegg ble støtteparametere som stabile isotoper til ¿15N og ¿13C og fettprosent undersøkt. Formålet med studien var å kunne gi en oppdatert vurdering av forurensningssituasjonen i det norske havområdet.