Gå til innhold
  • Send

  • Kategori

  • Sorter etter

  • Antall per side

Fant 8823 publikasjoner. Viser side 351 av 353:

Publikasjon  
År  
Kategori

Enantioselective transformation of polycyclic musks in aquatic biota.

Hühnerfuss, H.; Gatermann, R.; Biselli, S.; Rimkus, G.G.; Kallenborn, R. et al.

1999

Gas chromatographic determination of synthetic musk compounds in Norwegian air samples.

Kallenborn, R.; Gatermann, R.; Planting, S.; Rimkus, G.G.; Lund, M.; Schlabach, M.; Burkow, I.C.

1999

Rapportering av forurensningstilstanden i Norge etter EUs nye luftkvalitetsdirektiver. Forslag til verktøy for rapportering og visualisering av forurensningstilstanden i Norge. NILU OR

Larssen, S.; Thanh, T.N.; Hagen, L.O.; Endregard, G.

Norge skal etter 2001 årlig rapportere til EU luftforurensningstilstanden i alle soner i landet. Rapporten presenterer et forslag til databasert verktøy som vil effektivisere denne rapporteringen. Verktøyet er GIS-basert, og konseptet er å visualisere tilstanden i sonene ved hjelp av tallverdier og isolinjer på kart, med zooming -mulighet.

1999

Foreløpig vurdering av luftforurensningen i Norge, etter EUs nye luftkvalitetsdirektiver. Del B, Fase 1: Foreløpig vurdering ("grov-vurdering") for alle aktuelle soner/områder i Norge. NILU OR

Larssen, S.; Hagen, L.O.; Tønnesen, D.

Det skal gjennomføres en foreløpig vurdering av luftkvalitet i Norge med referanse til EUs Ramme- og Datterdirektiver for luftkvalitet. Vurderingen skal gjennomføres innen 01.07.2000 på grunnlag av metoder beskrevet i prosjektets Del A om systematikk og metoder. I denne rapporten er det gjennomført en første grov-vurdering kun basert på tilgjengelige måledata. Som påpekt i rapporten fra prosjektets Del A bør det gjennomføres ytterligere målinger i noen utvalgte tettsteder representative for ulike klimasoner vinteren 1999/2000 for å bedre datagrunnlaget for foreløpig vurdering.

1999

Foreløpig vurdering av luftforurensningen i Norge, etter EUs nye luftkvalitetsdirektiver. Del A: Systematisk opplegg og metodebeskrivelse. NILU OR

Larssen, S.; Hagen, L.O.; Tønnesen, D.

Det skal gjennomføres en foreløpig vurdering av luftkvaliteten i Norge med referanse i EUs ramme- og Datterdirektiver for luftkvalitet. Hensikten med denne Del A av prosjektet har vært å utarbeide systematikk og metoder for å gjennomføre selve vurderingen. Hvert område eller sone i Norge er klassifisert etter type, utslipp, måledata, spredningsberegninger og annen relevant informasjon. På dette grunnlag er det tillagt en metode for hver sone for bestemmelse/vurdering av luftkvaliteten. Selve vurderingen skal gjennomføres innen 1.7.2000.

1999

Overvåking av ozonlaget. Årsrapport 1997. NILU OR

Braathen, G O.; Dahlback, A.; Svenøe, T.; Hansen, G H.

1998

Distribution of polychlorinated biphenyls (PCBs) in snow samples in northern Norway. Organohalogen compounds, 39

Enge, E.K.; Heimstad, E.S.; Kallenborn, R.

1998

Overvåking av ozonlaget. Årsrapport 1996. NILU OR

Dahlback, A.; Braathen, G O.; Hansen, G H.; Svenøe, T.

1997

Partikkelforurensning fra piggdekk. NILU OR

Larssen, S.; Hagen, L O.

Det er gjennomført en sammenstilling av målinger av PM2,5 og PM10 i større norske byer i 1990-årene. Rapporten gir en oversikt over overskridelser av kartleggings- og tiltaksgrenser i Forurensningsloven og av SFTs anbefalte luftkvalitetskriterier. Det er også beregnet bidrag til PM2,5- og PM10-konsentrasjonene både for årsmiddelverdier og de høyeste døgnmiddelverdiene fra veidekkeslitasje/oppvirvling fra veibanen, bileksos og andre lokale kilder og langtransporterte luftforurensninger.

1997

1996

Overvåking av ozonlaget. Årsrapport 1995. NILU OR

Dahlback, A.; Braathen, G O.; Hansen, G H.; Svenøe, T.

1996

Publikasjon
År
Kategori