Gå til innhold
  • Send

  • Kategori

  • Sorter etter

  • Antall per side

Fant 9199 publikasjoner. Viser side 358 av 368:

Publikasjon  
År  
Kategori

Overvåking av atmosfærens ozonlag og naturlig ultrafiolett stråling. Årsrapport 1999. NILU OR

Høiskar, B.A.K.; Braathen, G.O.; Dahlback, A.; Bojkov, B.R.; Svenøe, T.; Edvardsen, K.; Hansen, G.H.

2000

Pollution from aircraft emissions in the North Atlantic flight corridor: Overview on the POLINAT projects.

Schumann, U.; Schlager, H.; Arnold, F.; Ovarlez, J.; Kelder, H.; Hov, Ø.; Hayman, G.; Isaksen, I.S.A.; Staehelin, J.; Whitefield, P.D.

2000

GODIVA, a European project for ozone and trace gas measurements from GOME.

Goede, A.P.H.; Tanzi, C.P.; Aben, I.; Burrows, J.P.; Weber, M.; Perner, D.; Monks, P.S.; LlewellynJones, D.; Corlett, G.K.; Arlander, D.W.; Platt, U.; Wagner, T.; Pfeilsticker, K.; Taalas, P.; Kelder, H.; Piters, A.

2000

PM10 elemental composition and acute respiratory health effects in European children (PEACE project).

Roemer, W.; Hoek, G.; Brunekreef, B.; Clench-Aas, J.; Forsberg, B.; Pekkanen, J.; Schutz, A.

2000

Spredningsberegninger for utslipp fra Sundland bioenergisentral, Drammen. NILU OR

Grønskei, K.E.

Norsk institutt for luftforskning (NILU) har på oppdrag fra Drammen Fjernvarme A/S beregnet forurensningskonsentrasjoner for et planlagt energianlegg. Eksisterende skorstein er vurdert på bakgrunn av luftkvalitetskriterier gitt av SFT for maksimale timeverdier av NO2 og bakgrunnskonsentrasjoner av NO2 i området. Spredningsberegningene viste at de planlagte utslippene fører til konsentrasjoner betydelig lavere enn SFTs krav til forurensning fra enkeltanlegg.

2000

Bakgrunnsverdier for VLUFT bestemt med AirQUIS-EPISODE. NILU OR

Tønnesen, D.; Slørdal, L.H.

En vurdering av områdebelastning, modellkonsepter og anvendelse er utført for å beregne bakgrunnsverdier for programmet VLUFT for byene Oslo, Bergen, Trondheim og Drammen. Resultatene er presentert i form av plot som viser soneinndeling i byene.

2000

Stad Skipstunnel. Vurdering av luftforureining ved tunnelportalar. NILU OR

Haugsbakk, I.; Tønnesen, D.

Det er berekna produksjon og spreiing frå skipstunnelsamband mellom Moldefjorden og Kjødepollen ved Stad. Berekningane gjev utstrekning verdiar av nitrogendioksid som timemiddel og svevestøv som døgnmiddel tilsvarande Nasjonale mål ved tunnelportalar. Ved ventilering av tunnelen må det takast omsyn til bustadar ved tunnelportal i aust.

2000

Funksjonsbeskrivelse for databaser: NILUdb, EBAS og ENSIS. NILU TR

Hermansen, O.; Arnesen, K.; Hjellbrekke, A.-G.; Johnsrud, M.; Thanh, T.N.

Rapporten er et arbeidsdokument som hjelp for å ivareta nødvendig funksjonalitet i EBAS og ENSIS ved utfasing av NILUdb.

2000

Målinger av svevestøv ved Norges Varemesse - Sjølyst April - juni 2000. NILU OR

Haugsbakk, I.

Det ble målt svevestøv ved Norges Varemesse på Sjølyst i Oslo i perioden 31. mars-30. juni 2000. Det ble målt overskridelser av 50 µg/m3 som døgnmiddel i 16 døgn. Nasjonalt mål er ikke overskredet før antall overskridelser er mer enn 25 på et år.

2000

Spredningsberegninger for utslipp til luft fra Elkem Aluminium Mosjøen. NILU OR

Grønskei, K.E.; Gram, F.

NILU har på oppdrag fra Elkem Aluminium foretatt beregninger av konsentrasjoner av fluorider, partikler og SO2 rundt verket i Mosjøen før og etter ombygging.

2000

Publikasjon
År
Kategori