Gå til innhold
  • Send

  • Kategori

  • Sorter etter

  • Antall per side

Fant 2097 publikasjoner. Viser side 1 av 210:

Publikasjon  
År  
Kategori

Migration analysis of chemical additives from indoor consumer plastic products

Bohlin-Nizzetto, Pernilla

NILU has, on behalf of the Norwegian Environment Agency, performed chemical analyses of a selection of chemical additives in indoor consumer plastic products. The goal was to identify content and migration of the chemical additives in and from the products to particles and surfaces of the products at room temperature. The plastic products included; furniture wrap, wall papers, table cloths, shower curtains, floor tiles, mattresses, pillows, carpet underlays and a bathtub mat. Targeted chemicals were organophosphorous flame retardants (OPFRs), brominated flame retardants (BFRs) including tetrabromobisphenol A (TBBPA), chlorinated paraffins (CPs) and dechloranes. MCCPs and SCCPs were found in ‰ to % levels in PVC containing products. Four of the OPFRs were found in up to ‰ levels in adhesive foils to be put on furniture or floor/walls and mattresses. None of the targeted brominated compounds nor melamine were detected in the product samples.

NILU

2023

Interim European air quality maps for 2021. PM10, NO2 and ozone spatial estimates based on non-validated UTD data.

Horálek, Jan; Vlasakova, Leona; Schreiberova, Marketa; Schneider, Philipp; Damaskova, Dasa

This report presents European interim air quality maps for 2021, which are based on the non-validated up-to-date (UTD) measurement data and the CAMS Ensemble Forecast modelling results, together with other supplementary data. It contains maps of PM10 and NO2 annual averages and ozone indicator SOMO35.

ETC/HE

2023

European air quality maps for 2020. PM10, PM2.5, Ozone, NO2, NOx and Benzo(a)pyrene spatial estimates and their uncertainties.

Horálek, Jan; Vlasakova, Leona; Schreiberova, Marketa; Markova, Jana; Schneider, Philipp; Kurfürst, Pavel; Tognet, Frédéric; Schovánková, Jana; Vlcek, Ondrej; Damaskova, Dasa

This report presents European air quality maps for 2020 (including for the first time, BaP maps), as well as the relevant exposure estimates for health related and vegetation related indicators. It also summarizes exposure estimates in the period 2005-2020. The report provides and documents background materials (maps, exposure estimates) for the European Environment Agency’s Air Quality in Europe 2022 online report.

ETC/HE

2023

Målinger av SO2 i omgivelsene til Elkem Carbon og REC Solar. Januar 2022 – desember 2022.

Hak, Claudia; Stensrød, Anna Maria Røyset; Andresen, Erik

På oppdrag fra Elkem Carbon AS har NILU utført målinger av SO2 i omgivelsene til Elkem Carbon og REC Solar i Vågsbygd (Kristiansand kommune). Elkem Carbon har i sin tillatelse fra Miljødirektoratet krav om å gjennomføre kontinuerlig måling av SO2 i omgivelsesluft. Målingene ble utført med SO2-monitor i boligområdet på Fiskåtangen (Konsul Wilds vei). I tillegg har Elkem Carbon AS valgt å måle med passive SO2-prøvetakere ved 3 steder rundt bedriftene. Rapporten dekker målinger i perioden 1. januar – 31. desember 2022. Norske grenseverdier for luftkvalitet (SO2) ble overholdt ved Konsul Wilds vei for alle midlingsperioder krevet i forurensningsforskriften (årsmiddel, vintermiddel, døgnmiddel og timemiddel). De mest belastede stedene i måleperioden var Konsul Wilds vei nordøst og Fiskåveien rett sør for bedriftene. To døgnmidler var over 125 µg/m3 (grenseverdi, 3 tillatt), 4 døgnmidler var over øvre vurderingsterskel (75 µg/m3) og 11 døgnmidler var over nedre vurderingsterskel (50 µg/m3).

NILU

2023

Skogens helsetilstand i Norge. Resultater fra skogskadeovervåkingen i 2021

Timmermann, Volkmar; Børja, Isabella; Clarke, Nicholas; Eriksen, Rune; Gohli, Jostein; Hylen, Gro; Jepsen, Jane Uhd; Krokene, Paal; Lange, Holger; Meissner, Helge Rainer; Nagy, Nina Elisabeth; Nordbakken, Jørn-Frode; Solberg, Sverre; Solheim, Halvor; Vindstad, Ole Petter Laksforsmo; Økland, Bjørn; Aas, Wenche

Skogens helsetilstand påvirkes i stor grad av klima og værforhold, enten direkte ved tørke, frost og vind, eller indirekte ved at klimaet påvirker omfanget av soppsykdommer og insektangrep. Klimaendringene og den forventede økningen i klimarelaterte skogskader gir store utfordringer for forvaltningen av framtidas skogressurser. Det samme gjør invaderende skadegjørere, både allerede etablerte arter og nye som kan komme til Norge i nær framtid. I denne rapporten presenteres resultater fra skogskadeovervåkingen i Norge i 2021 og trender over tid for følgende temaer:
(i) Landsrepresentativ skogovervåking;
(ii) Skogøkologiske analyser og målinger av luftkjemi på de intensive overvåkingsflatene;
(iii) Overvåking av bjørkemålere i Troms og Finnmark;
(iv) Barkbilleovervåkingen 2021 og mulig overgang til to generasjoner;
(v) Asiatisk askepraktbille – en dørstokkart?
(vi) Overvåking av askeskuddsyke;
(vii) Andre spesielle skogskader i 2021.

NIBIO

2023

Convention on long-range transboundary air pollution. UN/ECE international operative programme on effects on materials, including historic and cultural monuments. Environmental data report. October 2020 to December 2021

Grøntoft, Terje; Roux, Marta Segura

.This report presents the ICP Materials database for the period October 2020 to December 2021. It includes environmental data from the ICP Materials trend exposure programme for 2020 - 2021 and, in addition, data for temperature, relative
humidity, and precipitation amount back to the end of the previous annual exposure programme in October/November 2018. The database consists of meteorological data (T, RH and precipitation amount) and pollution data: Gas concentrations, amounts of ions in precipitation, particle concentrations and amounts of particle deposition.

NILU

2023

Nivåer av tungmetaller og PCBer i elgkjøtt fra Sør-Varanger 2020

Aspholm, Paul Eric; Beddari, Benedicte; Søvik, Ingrid; Fløistad, Ida Marie Bardalen; Englund, Monika Strasser; Enge, Ellen Katrin; Vadset, Marit; Heimstad, Eldbjørg Sofie; Hagen, Snorre

Under høstjakta på elg (Alces alces) i 2020 ble det tatt vevsprøver til analyser av tungmetaller og PCB. Tungmetallprøver ble tatt av 24 individer; 4 hunnkalver, 4 hannkalver, 3 hanner av åringer og 13 okser (voksne hanner). PCB analyser ble gjort av vevsprøver som ble tatt av 2 hunnkalver, 3 hannkalver, 2 hann-åringer og 9 okser (totalt 16 dyr). De felte dyrene har god geografisk spredning fra sør til nord og nord-øst i kommunen. Tungmetallene som ble analysert var krom (Cr), nikkel (Ni), kobber (Cu), sink (Zn), arsen (As), sølv (Ag), kadmium (Cd), tinn (Sn), bly (Pb) og kvikksølv (Hg). PCB ble analysert for 34 kongenere pluss sumPCB6 og sumPCB7. De fleste konsentrasjonene av tungmetallene var svært lave og flere var under deteksjonsgrensene. Ellers var det bare sporadiske lave forekomster av de 32 PCBene som ble funnet i noen av de undersøkte elgene. Det var bare heksaklorbensen som ble detektert i alle prøvene fra elgene).

NIBIO

2023

Environmental pollutants in the terrestrial and urban environment 2021. Revised report.

Heimstad, Eldbjørg Sofie; Moe, Børge; Herzke, Dorte; Borgen, Anders; Enge, Ellen Katrin; Nordang, Unni Mette; Bæk, Kine; Nipen, Maja; Hanssen, Linda

Samples from the urban terrestrial environment in the Oslo area were analysed for metals and a large number of organic environmental pollutants. The selected samples that were analysed were soil, earthworm, fieldfare egg and liver, brown rat liver, roe deer liver, vegetation, insects and red fox liver. Biomagnification-potential was estimated based on detected data for relevant predator-prey pairs.

NILU

2023

Chlorinated paraffins in urban air in Nordic countries

Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Borgen, Anders; Nipen, Maja

On behalf of the Joint Nordic Screening Group, NILU has performed a study on short, medium and long-chain chlorinated paraffins in air samples from urban sites in the capitals of Finland, Iceland and Norway. Air samples were collected in two seasons in 2022; in wintertime when studded tires were used, and in summertime when normal tires were used. The highest concentrations were measured for MCCPs in Helsinki and LCCPs in Reykjavik. A majority of the samples from Helsinki (71%) had LCCPs levels below the field blanks, and a majority of the samples from Oslo (100% in summer and 60% in winter) had SCCPs levels below the field blanks. The concentrations of MCCPs were higher than the concentrations of SCCPs. For all sites except Reykjavik, the concentrations of LCCPs were similar to concentrations of SCCPs. The results for Helsinki and Oslo indicate higher concentrations in wintertime than summertime.

NILU

2023

Finnfjord AS. Oppdaterte spredningsberegninger av utslipp til luft.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Markelj, Miha; Weydahl, Torleif; Svendby, Tove Marit; Grythe, Henrik; Tønnesen, Dag

NILU har vurdert spredning av utslipp til luft fra Finnfjord AS sitt smelteverk ved Finnsnes. Bakgrunnen er oppdaterte krav fra Miljødirektoratet. Fokus i studien er på NOx, SO2 og støv/partikler. Det er utført lokale spredningsberegninger ved hjelp av modellen CONDEP. Regionale beregninger av konsentrasjoner og avsetning er utført med WRF-EMEP modellsystemet. En stor andel av forurensningen slippes ut fra tak. Dette kan gi turbulens og bygningsnedtrekk som igjen gir høye konsentrasjoner rett ved smelteverket og i umiddelbar nærhet. CONDEP-beregningene viser at for NO2 og støv/PM er norske grenseverdier overholdt. For SO2 kan overskridelse av grenseverdier oppstå opptil 500-600 m fra smelteverket. WRF-EMEP-beregningene viser liten påvirkning på regional skala. Av utslippene fra Finnfjord AS avsettes 16 % av nitrogen, 15 % av svovel og 12 % av PM innenfor det innerste gridet (105 x 105 km2). Det gis også anbefaling om målinger av SO2 og meteorologi for å tallfeste påvirkningen fra Finnfjord AS på omgivelsene.

NILU

2023

Publikasjon
År
Kategori