Gå til innhold

EN

Avfall

Søppelkasser for avfallssortering
Foto: Colourbox

I dag går en stor mengde verdifulle materialer og ressurser tapt i avfallsstrømmen på grunn av lite effektive avfallshåndteringssystemer. NILU jobber med utvikling av systematiske tilnærminger for å karakterisere strømmen av materialer og kjemikalier, helt fra produksjon og forbruk til avfall.

Vi bistår med å

  • identifisere metoder for å støtte bærekraftige sirkularitetsmodeller, inkludert produktdesign
  • bestemme råvarers opprinnelse (f.eks. løsemidler) og hvor bærekraftige de er
  • forebygge og kontrollere forurensning i hele forsyningskjeden
  • identifisere mangler, hindre og muligheter i dagens avfallshåndteringsordninger

Vi tilbyr dessuten relevante laboratorietjenester for å identifisere farlige kjemikalier og forurensninger, og oppfordrer til økt åpenhet om forsyningskjeden og sporbarheten til materialer og produkter.

NILUs tjenester til støtte for overgang til en sirkulær økonomi

  • Støtte til utvikling av sirkulære bærekraftsmodeller
  • Vurdering av avfallshåndteringsrisiki relatert til helse, miljø og klimaendringer
  • Materialflytanalyse (MFA) kombinert med livsløpsvurdering (LCA), for å forstå skjebnen til materialer og kjemikalier, samt hvordan de påvirker miljøet
  • Kostnads- og fordelsanalyse for ulike avfallshåndteringsscenarier
  • Miljøkjemisk kildesporing og rekonstruksjon av miljøhistorier

Utvalgte prosjekter

PLASTCYC

I PLASTCYC-prosjektet (Plastsyklus; Optimalisering av ressurseffektivitet, minimerer resirkulering av farlige kjemikalier) vurderer vi strømmen av kjemikalier som brukes som tilsetningsstoffer i plastprodukter. Målet er å forstå skjebnen til disse kjemikaliene fra avfallsstrømmen og til nye resirkulerte produkter, spesielt for de stoffene som anses som skadelige for mennesker og miljø. En kombinasjon av materialflytanalyse (MFA) og livsløpsvurdering (LCA) lar oss forstå hvordan farlige kjemikalier i plast går gjennom livssyklusen som del av plastprodukter. Det gjør oss også i stand til å gi anbefalinger om hvordan optimalisere ressurseffektiviteten og samtidig minimere resirkulering av farlige kjemikalier i en sirkulær økonomi. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

REE-PGM

I REE-PGM-prosjektet (Recovery of Rare Earth Elements (REEs) and Platinum Group Metals (PGM) within waste streams) spores utslipp fra e-avfallsbehandling i bymiljøet, for å vurdere konsekvenser og risikoer. NILU bistår med identifisering av forurensningsveier og målrettede intervensjoner, bl.a. for å redusere konsekvensene av EE-avfall og maksimere utvinningen av sjeldne jordartsmetaller (REEs) og platinagruppemetaller (PGM) fra avfallsstrømmer.